Adatkezelési Tájékoztató

DovitShop.hu
Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés
A DOVIT Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 13-09-063494
Adószáma: 10561788-2-13 Cím: 2344 Dömsöd, Kunszentmiklósi úti tanya, (a
továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-56436/2012.

A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

DOVIT Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):
2344 Dömsöd, Kunszentmiklósi úti tanya
A szolgáltató elérhetősége, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  iroda@dovitshop.hu
Cégjegyzékszáma: 13-09-063494
Adószáma: 10561788-2-13
Telefonszáma: (+36-24)436-324
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-56436/2012.
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Jelen dokumentum nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató: DotRoll Kft.
Budapest, Expo tér 5-7, 1101
Web: http://dotroll.com
E-mail cím: domreg@dotroll.com

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshophasználóval,
a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt
közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy
személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése
lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából
szükséges, vagy
- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira
és jogorvoslati lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel
járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet
az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati
lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az
adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:
http://dovitshop.hu (és aldomainjei) és a fenti tartalmi előíráson alapul. A
tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://dovitshop.hu/adatkezelesi-tajekoztato
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A
tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Letölthető az alábbi webcímről:

https://dovitshop.hu/doc/Adatkezeles.pdf

Értelmező fogalmak (3.§)
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján
azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható
természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
3. különleges adat:
a)a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti
szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes
adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat;
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak
kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a
kezelt adatok törlését kéri;
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan
vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők
(pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára
történő hozzáférhetővé tétele;
9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé
tétele;
10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállításuk többé nem lehetséges;
11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak
megkülönböztetése céljából;
12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az
adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok
feldolgozását végzi;
16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton
kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve
amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős
nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott
adatait honlapon közzéteszi;
18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem
azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
20. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy
feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)
1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken
alapuló célból elrendeli.
2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes
adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges,
vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan
okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más
személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek
életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához
vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban
kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden
olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése körében az
érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok
meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az
adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó
igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon
tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a
szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti
Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek
minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A
személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig kezelhető.

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a
kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel,
amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha
az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy
az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Funkcionális adatkezelés
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, cég neve,
cég adószáma, e-mail cím, választott jelszó, telefonszám, szállítási cím,
szállítási név, számlázási cím, számlázási név, fizetendő összeg, a regisztráció
időpontja, regisztrációkori IP cím.
3. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl.
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból
származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a
Felhasználók személyes adatait.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció
törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg
kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli
bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező
nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési
feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő
adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Vezeték- és keresztnév,
cég neve, cég adószáma, e-mail cím, választott jelszó, telefonszám, szállítási
cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok
törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai úton 2344 Dömsöd, Kunszentmiklósi úti tanya címen,
- e-mail útján iroda@dovitshop.hu e-mail címen.
8. Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:
Név: DotRoll Kft.
Cím: Budapest, Expo tér 5-7, 1101
E-mail cím:domreg@dotroll.com
9. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat,
amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes
adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az
e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv.
13/A.)

1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából
kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat,
lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára,
időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes
adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek
azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly
módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes
adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok
teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a
szükséges mértékben és ideig.
3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat
bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának
növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb
címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél
előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján
kezelhet.
4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele
során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a
szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat
törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így
rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést
haladéktalanul el kell végezni.
6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az
igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely
adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Cookie-k (sütik) kezelése
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett
munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”
és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes
hozzájárulást kérni az érintettektől.
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok
4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”
nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés
időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig
tart.
7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges,
amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus
hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető
vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége
van.
10. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás
igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok
kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem
alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
11. A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A
remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a
felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns
hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb
webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók
megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a
cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is
olvashatnak az alábbi címeken:
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és
https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben
felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak
megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

Hírlevél, DM tevékenység
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és
kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb
küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus
levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait
kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az
esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges -
személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem
keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az
üzenetben lévő linkre kattintva.
4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám)
dátum, időpont.
6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms,
push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális
információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek
tiszteletben tartásával.
10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett
bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a
hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő
személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban
rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és
harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával
adható át.

Közösségi oldalak
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi
oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi
oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi
elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a
megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi
oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon
valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok
törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása
vonatkozik.
6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a közösségi oldalakon.
 

Adattovábbítás
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében:
Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.
b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében:
Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.
3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi
érintett.
4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online
vásárlás lebonyolítása.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A
házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával:
7. OTP Simple fizetési szolgáltatás esetén, annak használatával:
Elfogadom, hogy a DOVIT Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft. (2344
Dömsöd, Kunszentmiklósi úti tanya) által a dovitshop.hu webáruházban,
felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra
kerüljenek a OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint
adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév,
keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati
segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme
érdekében végzett fraud-monitoring.
8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett
kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a
személyes adatainak mielőbbi törlését.
9. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés
merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott
módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az
adatkezelővel.
2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.
megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más,
önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított
legfeljebb 2 év elteltével törli.
3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.
4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján
más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására,
adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.

Adatbiztonság (7.§)
1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési
műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval
való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket
és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
- a jogosulatlan hozzáférés,
- a megváltoztatás,
- a továbbítás,
- a nyilvánosságra hozatal,
- a törlés vagy megsemmisítés,
- a véletlen megsemmisülés és sérülés,
- az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.
4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a
nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok
megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy
felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:
- a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról,
üzemeltetéséről,
- a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött
kiválasztásáról, felügyeletéről,
 a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási
eljárásrendek kiadásáról.
6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
- a jogosult számára rendelkezésre álljon,
- hitelessége és hitelesítése biztosított,
- változatlansága igazolható,
legyen.
7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd
többek között
- a számítástechnikai csalás,
- a kémkedés,
- a számítógépvírusok,
- a spam-ek,
- a hack-ek
- és egyéb támadások ellen.

Az érintettek jogai (14.-19.§)
1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását
személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését,
valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével
- törlését vagy zárolását.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa
kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
3. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső
adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos
intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok
körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az
elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint
az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának
időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított
személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést
előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
5. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az
érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A
tájékoztatás ingyenes.
6. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt
adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja
meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
7. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a
személyes adatot helyesbíti.
8. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt
kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy
a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat
kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.
9. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó
kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem
orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés
célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.
10. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett
vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
12. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül
írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás
iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha
az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni
a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért
egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz
fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés (22.§)
1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az
adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az
adatátvevő köteles bizonyítani.
2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett
választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A
perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás
megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az
automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az
érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által
kért adat kiadására kötelezi.
5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az
érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül
törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az
adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak
közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem
érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)
1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi
jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott
kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó
által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi
jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban,
amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott

Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

További részletes információk: https://dovitshop.hu/aszf